I-download ang APP
Maaari mong i-download ang aplikasyon sa iyong IOS device upang magamit ito sa full-screen mode at nang may mas pinabuting performance.
ios_img
1
Kopyahin
I-dagdag sa Listahan ng Pagbabasa
I-dagdag sa mga Talaan
I-dagdag sa Home Screen
2
1)
I-click ang "Ibahagi" button sa menu bar sa ibaba.
2)
I-click ang "Idagdag sa Home Screen"
Walang Anunsyo
Matagumpay na naka-sign up!
1. Mangyaring tandaan ang iyong pangalan ng gumagamit at password; ito ay inirerekomenda na kumuha ng screenshot para sa iyong mga talaan.
2. Maari kang mag-access sa iyong account sa pamamagitan ng pag-enter ng iyong username at password.
Mahalagang customer,
Mangyaring pumili ng bersyon ng website na nais ninyong gamitin sa pagpasok.
(May mga paghihigpit sa bersyon ng desktop. Maaring hindi magpakita nang buo ang ilang mga modelo.)
Kunin ang Code
Ang mga redemption code ay ibibigay sa pamamagitan ng mga kaganapan paminsan-minsan. Mangyaring bigyang-pansin ang anunsyo sa opisyal na grupo.
ph
Promosyon
icon_marquee

FAQ

 1. Is online casino gambling legal in the Philippines?

Online casino gambling is legal in the Philippines for individuals aged 18 and above. It is regulated

and licensed by the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), ensuring a safe and

legal gaming environment.

 1. How do I register an account at Peso88?

To register at Peso88, click on the "Sign Up" or "Register" button on our website. Follow the on-screen

instructions, provide your personal information, and create a username and password. Ensure your

details are accurate for a smooth registration process.

 1. Can I play online casino games for free at Peso88?

Peso88 provides the option to play games in demo mode, allowing you to practise and explore the

games before wagering real money.

 1. Can I win real cash at Peso88 online casino?

Absolutely! Peso88 offers a chance to win real cash prizes when you play our real money games.

Your winnings can be withdrawn or used for more gaming.

 1. Is my personal and financial information secure when I play at Peso88?

Yes, Peso88 prioritises the security of your data. We use advanced encryption technology to protect

your personal and financial information. Your privacy and security are of utmost importance to us.

 1. How do I deposit funds into my Peso88 account?

After logging in, go to the "Deposit" section in your account. Select your preferred payment method

and follow the instructions to deposit funds. We offer various safe and convenient deposit options,

including GCash.

 1. How can I withdraw my winnings from Peso88?

To withdraw your winnings, visit the "Cashier" or "Withdraw" section in your account. Select your

preferred withdrawal method, enter the amount, and follow the withdrawal process. We offer multiple

secure withdrawal options.

 1. What types of games are available at Peso88?

Peso88 offers a wide range of casino games, including slots, table games, live dealer games, and

more.

 1. Are there bonuses and promotions for players at Peso88?

Yes, Peso88 offers various bonuses and promotions to enhance your gaming experience, including

“Welcome Bonus” for all new members. Check our "Promotions" page for the latest offers.

 1. How do I contact customer support if I have questions or issues?4

You can reach our customer support team 24/7 through live chat, email, or phone. We're here to

assist you with any inquiries or concerns.

 1. What are the responsible gaming practices promoted by Peso88?

Peso88 is committed to responsible gaming and offers tools for self-exclusion, deposit limits, and

support for responsible gambling. We encourage players to play responsibly and seek assistance if

needed.

icon-vip